Privatlivspolitik

Version: Februar 2024

Generelt om beskyttelse af personoplysninger på Grupperne.dk

På vegne af Fonden for Almen Praksis (dataansvarlig), og i samarbejde med de regionale KAP-enheder, indsamler, behandler og opbevarer Grupperne.dk personoplysninger om brugerne i forskellige sammenhænge, fx ved log-in, som medlem af en DGE-gruppe, deltagelse i et møde, administration af tilskud til efteruddannelse og i forbindelse med diverse statistikformål.

Ofte er lovgrundlaget for persondatabehandlingen samtykke, men der kan også være tale om kontraktlige forhold såsom en overenskomstmæssig aftale i forbindelse med understøttelse af den Decentrale Gruppebaserede Efteruddannelsesordning (DGE) for de praktiserende læger.

Under alle omstændigheder søger Grupperne.dk at behandle disse oplysninger med den højeste grad af gennemsigtighed for brugerne og altid i fuld overensstemmelse med EU’s Persondataforordning og den til enhver tid gældende danske følgelovgivning, herunder navnlig ved anvendelse af passende foranstaltninger til sikring af persondatabeskyttelsen samt sikring af, at brugerne kan udøve deres rettigheder i forhold til indsigt i personoplysninger, Grupperne.dk måtte behandle om dem, anmodning om berigtigelse eller sletning af oplysninger mv.

Ønsker du yderligere information om Grupperne.dk’s håndtering af persondatasikkerheden eller at gøre dine rettigheder som bruger gældende, er du velkommen til at kontakte os via: info@grupperne.dk.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med DGE-møder og udbetaling af efteruddannelseshonorar

De indsamlede og behandlede data omfatter CPR-nummer foruden almindelige personoplysninger såsom navn, stillingsbetegnelse, klinikadresse, klinikform, e-mail, arbejdsgivers navn og oplysninger til brug for udbetaling.

Formålet er korrekt og smidig administration af DGE-møder, og via deltagerlister kan personoplysninger derfor også videregives til f.eks. kursussted.

Oplysningerne indgår efter DGE-mødet i registreringen af efteruddannelsesaktiviteten. Behandling af CPR-nummer er nødvendig for at registreringen og udbetalingen sker korrekt og entydigt.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med statistik

Til statistiske og afrapporteringsformål indsamles og behandles ikke helt de samme personoplysninger, men typiske kategorier kan være følsomme data i form af almindelige personoplysninger som alder og køn.

Efter indsamling vil den videre behandling af personoplysninger ske i pseudonymiseret form, hvor direkte identificerbare oplysninger som navn eller CPR-nr. er adskilt og opbevares separat fra de øvrige oplysninger. Dvs. at man ikke umiddelbart kan se, hvem en given personoplysning omhandler. Det er dog fortsat muligt at genetablere forbindelsen med brug af de separat opbevarede data, men rettigheder hertil er stærkt begrænset.

Offentliggørelse af statistik vil altid ske i en form, hvor enkeltpersoner ikke kan identificeres.

Klageret

I Danmark fører Datatilsynet kontrol med overholdelse af persondatalovgivningen.

Mener du dig udsat for en ulovlig behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet. Det er dog deres anbefaling altid først at kontakte den pågældende virksomhed inden eventuel indgivelse af klage.

Se mere på. https://www.datatilsynet.dk